„ИНТЕРКАР“ ЕООД e с предмет на дейност „Производство на подемно-транспортни машини“ с код по КИД-2008 – 28.22, и е специализиран в производството на управляеми мостове за подемно-транспортни машини.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, да разшири позициите си на национални и международни пазари.

Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност, високи производствени разходи, при сравнително задоволително качество на произвежданите продукти, необходимост от оптимизация на производствения процес, и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване, свързано с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на Кандидата.

Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти. Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.

Обща стойност на проекта: 213 800.00 лв., от които 127 211.00 лв. европейско и  22 449.00 лв. национално съфинансиране.“